Close

יוני 4, 2020

תמריצים, תמיכות ממשלתיות

תמריצים ,תמיכות ממשלתיות ומקרנות הון סיכון

ארגונים הנמצאים בתהליכי צמיחה בוחנים מקרוב אפשרויות מימון וסיוע במקורות שונים, ביניהם ארגונים בינלאומיים ומקורות ממשלתיים, המציעים מגוון תמריצים ותמיכות ממשלתיות.
מדינת ישראל וגופים וולונטריים שונים (ישראלים ובינלאומיים) מעוניינים לעודד ביצוע פעילויות כלכליות. העידוד ניתן באמצעות פטורים והקלות ממיסים, מענקים ו/או תמיכות.
הזכויות לתמריצי העידוד והתמיכות נקבעות בחלקן בחקיקה וחלקן בהחלטות של הגופים המממנים.
התמריצים כוללים הטבות מס ומענקים, תמיכות ו/או הלוואות. דוגמאות לגורמים המעניקים תמריצים ותמיכות:
המדען ראשי
מרכז השקעות ומס הכנסה
רשות המיסים
משרדי ממשלה שונים
קרנות בינלאומיות

שירותי הייעוץ והליווי בנושאי תמריצים, תקציבים ותמיכות מסייעים באיתור תמריצי עידוד ותמיכה המתאימים לפעילות הלקוח, לרבות בעת בחינת יוזמות חדשות. ייעוץ בעת בניית התוכנית העסקית, הגשת בקשות לתמיכה, ייצוג וליווי בפני הגורמים המממנים והתומכים.

תחומי הפעילות:

  • ייעוץ לגבי הקריטריונים המזכים בתמריץ או בתמיכה
  • סיוע בעריכת בקשות
  • סיוע בהגשת דיווחים שוטפים הנדרשים לרשויות והנפקת אישורי רו”ח נדרשים
  • עריכת וביקורת דוחות ביצוע
  • ייצוג בפני הגורמים המתמרצים
  • סיוע בבניית כלי בקרה ודיווח בהתאם לדרישות הגופים התומכים / מתקצבים
  • תוכנית מאוחדת לחברות ישראיליות מאוניונות בקבלת מימון מקרנות הון סיכון מרוסיה או ממשקעים שונים ממדינות חב"ע
  • סיוע בעריכת בקשות ובניית תוכניות עסקיות לקרנות הון סיכון מרוסיה