Close

יוני 4, 2020

חשבות וניהול כספים

חשבות וניהול כספים

שירותי החשבות מיועדים לחברות קטנות ובינוניות אשר היקף הפעילות שלהן לא מצדיק העסקת חשב במשרה מלאה.

תחומי הפעילות:

 • שירותי החשבות כוללים את כל הפעולות המבוצעות ע"י חשב או מנהל כספים המועסקים כשכירים במשרה מלאה:
 • פיקוח על הנהלת חשבונות
 • הכנת דו"חות כספיים ודו"חות ניהוליים פנימיים להנהלת החברה
 • בנייה, ניהול, פיקוח על תזרים המזומנים של החברה.
 • עבודה מול בנקים
 • בנייה, ניהול ופיקוח על תקציב החברה
 • תמחיר מוצרים, ניתוח רווחיות וכדאיות כלכלית
 • עבודה שוטפת ותמיכה בהנהלת החברה בתחום הכספים
 • עבודה מול רואי חשבון המבקרי החברה
 • עבודה מול משרדי הממשלה – מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מדען ראשי, מרכז השקעות.


מה אנו מציעים?

 • אנו מציעים חשב במשרה חלקית, תפור למידות החברה בהתחשב בגורמים הבאים:
 • היקף הפעילות של החברה
 • צרכי ויעדי החברה
 • תקציב החברה